Menu

Statut Przedszkola

 

Statut Przedszkola:

Przedszkole Nad Jeziorem Długim

 §1

Nazwa i rodzaj przedszkola

 1. Ilekroć w niniejszym statucie jest mowa o Przedszkolu należy przez to rozumieć Niepubliczne Przedszkole Nad Jeziorem Długim zwane dalej Przedszkolem
 2. Ilekroć w niniejszym statucie jest mowa o rodzicach należy przez to rozumieć rodziców lub opiekunów prawnych dziecka

§2

Podstawą prawną działania Przedszkola jest:

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o Systemie Oświaty art. 84 punkt ( Dz. U. z Nr 256, z późniejszymi zmianami);
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 grudnia 2008 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009r. Nr 4, poz. 17, z późniejszymi zmianami);
 3. Rozporządzenia wykonawcze do ustawy o systemie oświaty, dotyczące placówek niepublicznych;
 4. Rozporządzenie MEN z dnia 12 marca 2009r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2009r Nr 50, poz. 400);
 5. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 942 z późniejszymi zmianami);
 6. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity -Dz. U. Nr 97 z 2006 r., poz. 674 z późniejszymi zmianami) w zakresie dotyczącym placówek niepublicznych.

§3

Nazwa i siedziba organu prowadzącego

 1. Organem(osobą) prowadzącym Przedszkole jest Barbara Bolińska-Strzeszewska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą „Barbara” zamieszkała przy ul. Rybaki 5 10-149 Olsztyn

§3

Cele i zadania przedszkola

 1. Nadrzędnym celem Przedszkola jest dobro dziecka
 2. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w prawie oświatowym, a w szczególności w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego określoną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej
 3. W szczególności zadaniem Przedszkola jest
 4. Objęcie opieką dzieci od 2,5 do 6 lat i zapewnienia im bezpieczeństwa w oparciu o przestrzeganie zasad promocji i ochrony zdrowia a także optymalnych warunków dla prawidłowego ich rozwoju
 5. Stymulowanie wszechstronnego rozwoju dzieci z uwzględnieniem udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 6. Kształtowanie i rozwijanie aktywności dzieci
 7. Przygotowanie dzieci do pojęcia nauki szkolnej
 8. Umożliwienie dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej
 9. Udzielenie wsparcia dzieciom niepełnosprawnym
 10. Zapewnienie odpowiednich warunków bytowania dostosowanych do potrzeb związanych z właściwym urządzeniem i wyposażeniem obiektu Przedszkola oraz placu zabaw i utrzymanie ich w należytym stanie
 11. Zatrudnienie odpowiedniej kadry i w miarę możliwości dbałość o rozwój i podnoszenie kwalifikacji personelu z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dzieci, w tym dzieci objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną

§4

Sposób realizacji zadań przedszkola i sprawowania opieki nad dziećmi

 1. Przedszkole zapewnia dzieciom bezpieczeństwo i opiekę
 2. Każda grupa wiekowa jest powierzona opiece dwóch nauczycielek
 3. W grupie najmłodszej zatrudniona jest osoba jako pomoc nauczyciela, która pomaga w sprawowaniu opieki
 4. W trakcie zajęć poza terenem przedszkola (spacery, wycieczki) zapewniona jest opieka minimum dwóch osób dorosłych na każdą grupę. W przypadku dziecka niepełnosprawnego dodatkowo opiekę sprawuje jedna osoba dorosła
 5. W Przedszkolu prowadzi się zajęcia specjalistyczne prowadzone przez nauczycieli specjalistów, którzy bezpośrednio odpowiadają za bezpieczeństwo dzieci
 6. Każda wycieczka poza teren Przedszkola jest uzgodniona z Dyrektorem Przedszkola
 7. Najpóźniej na dzień wcześniej przed wycieczką rodzice są powiadamiani i wyrażają swoją zgodę na uczestnictwo w wycieczce na piśmie
 8. W przedszkolu dostosowuje się opiekę do rodzaju niepełnosprawności dziecka i wynikających z tego potrzeb
 9. W Przedszkolu prowadzi się zajęcia przygotowujące do nauki w szkole oraz udziela się wsparcia rodzinie w wychowaniu dziecka

§5

Szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola

 1. Przedszkole wymaga od rodziców/opiekunów prawnych przestrzegania obowiązku przyprowadzania i odbierania dzieci z Przedszkola w godzinach pracy placówki, tj. 6:30-17:00
 2. Do odbioru dzieci z Przedszkola upoważnieni są rodzice/opiekunowie prawni oraz osoby pełnoletnie dysponujące pisemnym upoważnieniem rodziców, które mogą przejąć odpowiedzialność prawną i zapewnić dziecku pełne bezpieczeństwo
 3. Nauczyciel nie może powierzyć dziecka osobie nieznanej, niepełnoletniej oraz będącej pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających
 4. W chwili gdy rodzic/opiekun zgłasza nauczycielowi odbiór dziecka przejmuje na siebie odpowiedzialność za dziecko

§6

Formy współdziałania z rodzicami oraz częstotliwość organizowania kontaktów z rodzicami

 1. Współpraca z rodzicami/opiekunami  dzieci oparta jest na poszanowaniu godności osobistej i uwzględnia prawa rodziców do informacji dotyczących pobytu dziecka w przedszkolu, wypowiadania sugestii  dotyczących pracy z dzieckiem w przedszkolu, decydowania o udziale dziecka w określonym rodzaju zajęć dodatkowych.
 2. Zebrania z rodzicami w Przedszkolu odbywają się min.2 razy do roku( raz w  semestrze) a ich celem jest przekazanie informacji dotyczących  spraw organizacyjnych związanych z bezpieczeństwem dzieci w  przedszkolu, prowadzonej diagnozy dziecka, zagrożeń dla rozwoju dziecka  oraz osiągnięć edukacyjnych dzieci , a także spraw innych.
 3. Przedszkole udziela wsparcia psychologiczno – pedagogicznego rodzicom  z szczególnym uwzględnieniem dzieci w okresie adaptacji przedszkolnej, dzieci realizujących edukację przedszkolną w klasie 0, dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz w innych przypadkach
 4. Indywidualne spotkania z rodzicami  odbywają się w wyznaczonym czasie w miarę potrzeb z inicjatywy rodziców, pracowników przedszkola.
 5. Rodzice lub inni członkowie rodziny są zapraszani są na imprezy okolicznościowe przygotowane przez grupę dzieci uczęszczających do przedszkola( Jasełka, Dzień Babci, Dzień Matki , Dzień Ojca, inne)
 6. Wszelkie informacje dotyczące spraw bieżących Przedszkola są upowszechnione na wydzielonej tablicy informacyjnej znajdującej się w Przedszkolu

§7

Organy przedszkola i  ich kompetencje

 1. Organami Przedszkola są:
 2. Dyrektor Przedszkola
 3. Wicedyrektor
 4. Rada Pedagogiczna
 5. Do zadań Dyrektora Przedszkola należy:
 6. Bieżące kierowanie działalnością wychowawczo-dydaktyczną Przedszkola
 7. Realizowanie założeń i koncepcji przedłożonych przez Kuratorium Oświaty lub Radę Pedagogiczną
 8. Realizacja uchwał Rady pedagogicznej podjętych w ramach ich kompetencji
 9. Nadzór pedagogiczny
 10. Czuwanie nad bezpieczeństwem i higieną pracy
 11. Prowadzenie polityki kadrowej Przedszkola
 12. Przyznawanie nagród i udzielanie upomnień nauczycielom i innym pracownikom Przedszkola
 13. W Przedszkolu mogą być zatrudniani Wicedyrektorzy
 14. W czasie nieobecności Dyrektora, Wicedyrektorzy:
 15. Kierują Przedszkolem w zakresie uzgodnionym z Dyrektorem
 16. Ponoszą odpowiedzialność za prawidłowość opieki nad dziećmi
 17. Do zadań Osoby Prowadzącej należy:
 18. Koordynacja zgodności realizowanych przez Przedszkole celów z założeniami Statutu
 19. Podejmowanie zobowiązań majątkowych w imieniu Przedszkola
 20. Rada Pedagogiczna jest organem kolegialnym, powołanym w celu realizacji statutowych zadań Przedszkola dotyczących kształcenia, wychowania i opieki nad dziećmi
 21. Rada Pedagogiczna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu
 22. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykła większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków
 23. Rada Pedagogiczna ustala założenia, wytyczne oraz programy realizacji na dany rok szkolny
 24. Przewodniczący Rady Pedagogicznej prowadzi i przygotowuje zebranie Rady oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie jej wszystkich członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem Rady
 25. W skład Rady Pedagogicznej wchodzi Dyrektor, Wicedyrektor oraz wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu i inni pracownicy pedagogiczni przedszkola jeśli są zatrudnieni.
 26. Do zadań Rady pedagogicznej należy:
 27. Dbanie o jakość przedszkola poprzez tworzenie koncepcji pracy pedagogicznej, współdecydowanie o kierunku jego rozwoju.
 28. Planowanie i organizowanie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, analizowanie jej, ocenianie i wnioskowanie.
 29. Analizowanie i ocenianie organizacyjnych i materialnych warunków pracy przedszkola.
 30. Upowszechnianie nowatorstwa pedagogicznego, innowacji i eksperymentów oraz organizowanie wewnętrznego doskonalenia zawodowego.
 31. Planowanie i organizowanie współpracy z rodzicami i opiekunami dzieci.
 32. Wszyscy członkowie Rady Pedagogicznej są zobowiązani do zachowania tajemnicy służbowej dotyczącej uchwał, spostrzeżeń i wniosków z posiedzenia Rady

§8

Organizacja pracy przedszkola i czas pracy Przedszkola

 1. Rok szkolny w Przedszkolu rozpoczyna się 1 września a kończy się 30 czerwca następnego roku, w okresie wakacyjnym w Przedszkolu organizuje się zajęcia opiekuńczo-wychowawcze.
 2. Dni wolne od zajęć w Przedszkolu (ustawowo wolne) ustala się z osobą prowadzącą i podaje do wiadomości rodziców nie później niż do końca września
 3. Przedszkole czynne jest 12 miesięcy w roku w godzinach 6:30-17:00. Przerwa wakacyjna ustalana jest przez organ prowadzący i podawana do wiadomości rodziców najpóźniej do końca maja. W tym czasie w Przedszkolu przeprowadzane są prace modernizacyjne, remontowe oraz porządkowo-gospodarcze.
 4. W przypadku frekwencji poniżej 50% Przedszkole zastrzega sobie prawo do łączenia grup (okres wakacyjny)
 5. Podstawową jednostką organizacyjną jest grupa przedszkolna obejmująca maksymalnie 30 dzieci
 6. Przedszkole jest wielooddziałowe
 7. W przypadku dzieci niepełnosprawnych Przedszkole zapewnia indywidualnego opiekuna dziecka na czas minimum 5 godzin dziennie
 8. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia określający godziny posiłków i czas realizacji zajęć-5godzin podstawy programowej opracowany przez Dyrektora Przedszkola w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i wywieszony na tablicy ogłoszeń
 9. Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny Przedszkola zawierający:
 10. Czas pracy Przedszkola
 11. Liczbę pracowników z podziałem na pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych oraz pracowników zajmujących stanowiska kierownicze
 12. Ogólną liczbę dzieci
 13. Liczbę oddziałów
 14. Terminy przerw w pracy przedszkola
 15. Przedszkole organizuje zajęcia specjalistyczne-wczesne wspomaganie rozwoju, kształcenie specjalne, pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla dzieci na podstawie opinii lub orzeczenia o kształceniu specjalnym wydanym przez PPP
 16. Zajęcia specjalistyczne prowadzą nauczyciele posiadający dodatkowe kwalifikacje
 17. W przedszkolu mogą być prowadzone zajęcia dodatkowe opłacane przez rodziców

§9

Zasady odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu

 1. Odpłatność za usługi świadczone przez Przedszkole obejmuje czas po realizacji 5-godzinnej podstawy programowej
 2. Bezpłatny czas realizacji podstawy programowej wyznaczony jest w godzinach 7:00-12:00
 3. Koszty związane z pobytem dziecka w Przedszkolu poza czasem realizacji podstawy programowej są równe 1zł za jedną godzinę pobytu dziecka w Przedszkolu
 4. Rodzice ponoszą koszty związane z wyżywieniem dziecka w Przedszkolu. Wysokość dziennej stawki żywieniowej ustala Osoba Prowadząca w porozumieniu z Dyrektorem
 5. Opłatę czesnego wnosi się do 10-tego dnia każdego miesiąca z góry
 6. Opłatę za wyżywienie wnosi się do 10-tego dnia każdego miesiąca z dołu

§10

Zakres zadań nauczycieli i innych pracowników

 1. W Przedszkolu zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracji obsługi
 2. Liczbę nauczycieli i innych pracowników określa co roku Arkusz organizacyjny
 3. Dopuszcza się możliwość pracy wolontariuszy oraz praktykantów
 4. Nauczyciele Przedszkola zobowiązani są do:
 5. Zapoznania się z Konwencją Praw Dziecka i przestrzegania jej postanowień
 6. Współdziałania z rodzicami/opiekunami w sprawach wychowania i nauczania dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców/opiekunów do znajomości zadań wynikających z programu wychowania przedszkolnego i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju, szczególnie w ramach indywidualnych konsultacji nauczycieli z rodzicami/opiekunami
 7. Wykonywania swoich obowiązków ze szczególnym uwzględnieniem troski o dzieci
 8. Przestrzegania dyscypliny pracy i poleceń Dyrektora Przedszkola
 9. Prowadzenia dokumentacji pedagogicznej obowiązującej w Przedszkolu
 10. Planowania i prowadzenia pracy wychowawczo-dydaktycznej
 11. Prowadzenia obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji
 12. Przeprowadzania w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym możliwe jest rozpoczęcie przez dziecko nauki w szkole podstawowej analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole
 13. Nauczyciel ma prawo do:
 14. Dokształcania i doskonalenia zawodowego
 15. Realizacji ścieżki awansu zawodowego
 16. Ochrony zdrowia
 17. Korzystania z literatury, pomocy dydaktycznych dostępnych w Przedszkolu
 18. Korzystania z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony Dyrektora, Rady Pedagogicznej, wyspecjalizowanych poradni i instytucji
 19. Tworzenia realizacji własnych programów nauczania, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego
 20. Do obowiązków pomocy nauczyciela należy:
 21. Utrzymanie ładu w pomieszczeniach i na terenie należącym do Przedszkola
 22. Bezpieczne, higieniczne i estetyczne wydawanie posiłków dzieciom
 23. Pomoc przy ubieraniu i rozbieraniu dzieci a także przy załatwianiu potrzeb fizjologicznych
 24. Wykonywanie porządków co najmniej raz w miesiącu
 25. Utrzymywanie w nienagannym stanie przedmiotów wyposażenia Przedszkola
 26. Mycie zabawek, stołów, krzesełek z użyciem środków dezynfekujących
 27. Dbanie o szczególną czystość wydawalni posiłków i sanitariatów zgodnie z przepisami prawa i instrukcjami w tym zakresie
 28. Wykonywanie innych czynności wynikających z organizacji pracy, zleconych przez Dyrektora Przedszkola
 29. Ścisła współpraca z nauczycielami i Dyrektorem Przedszkola
 30. Pracownik uprawniony jest do:
 31. Terminowego otrzymywania wynagrodzenia za swoją pracę
 32. Rzetelnej i sprawiedliwej oceny swej pracy
 33. Korzystania z odzieży ochronnej i środków ochrony osobistej
 34. Corocznego płatnego urlopu wypoczynkowego

 §11

Prawa i obowiązki dzieci

 1. Dzieci uczęszczające do Przedszkola ponadto mająprawo do:
 2. udziału w zajęciach edukacyjnych
 3. ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochrony i poszanowania ich godności osobistej
 4. życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie wychowawczo-dydaktycznym.
 5. Do obowiązków dziecka w Przedszkolu należy:
 6. zgodne współżycie z rówieśnikami
 7. przestrzeganie zasad i norm ustalonych i obowiązujących w grupie przedszkolnej
 8. szanowanie swojego kolegi oraz wytworów jego pracy
 9. dbanie o bezpieczeństwo i zdrowie swoje i rówieśników
 10. każdorazowe zgłaszanie nauczycielowi konieczności oddalenia się poza wyznaczony przez nauczyciela teren zabawy / salę zabaw / ogród przedszkolny
 11. informowanie nauczyciela o potrzebach fizjologicznych
 12. poszanowanie zabawek, pomocy dydaktycznych, sprzętu sportowego w budynku i ogrodzie przedszkolnym a także zwracanie zabawek pożyczonych z Przedszkola lub od kolegów
 13. słuchanie i wykonywanie poleceń, a także odnoszenie się z szacunkiem do wszystkich pracowników Przedszkola
 14. szanowanie poglądów i przekonań innych osób
 15. staranność o utrzymanie czystości i porządku na terenie Przedszkola.

 

 §12

Postanowienia końcowe

 

 1. Statut wchodzi w życie z dniem 01 września 2017r.
 2. W sprawach nieregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Pracy i Kodeksu Cywilnego.
 3. Prawo nadawania Statutu, wprowadzania do niego zmian lub uzupełnień, należy do organu prowadzącego.